บทที่ 5 ความหลากหลาย

ปริศนาแห่งเปลือกหอย

นิทรรศการปริศนาแห่งเปลือกหอย ที่ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK Park ระหว่างเวลา 1100-1700 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements
บทที่ 5 ความหลากหลาย

การปั้นโมเดลสัตว์โลกด้วยดินเยื่อกระดาษ

ปฏิบัติการชีววิทยาเรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้นักศึกษาใช้ดินญี่ปุ่นหรือดินเยื่อกระดาษทำโมเดลของสัตว์ในไฟลัมต่าง ๆ ขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ให้กับนักศึกษาด้วย

scbi208_lab_minor_phyla_20170224-6

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 8 นิเวศวิทยา

หมีกับปลาแซลมอน

งานวิจัยใน PLoS Biology แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างหมีกริซลีย์ (grizzly) กับปลาแซลมอนในการศึกษาสมดุลระหว่างธรรมชาติกับเศรษฐกิจการประมงปลาแซลมอนได้

ผู้วิจัยเสนอว่าในกรณีของปลาแซลมอนแปซิฟิกที่ตามธรรมชาติแล้วจะมีชีวิตอยู่และถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตต่างๆ แต่เมื่อมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยการจับแซลมอนออกไปจากระบบนิเวศจะเกิดอะไรขึ้น

ด้วยการคำนวณว่าแซลมอนมีส่วนมากน้อยเท่าไหร่ในอาหารของพวกหมี จะทำให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชากรหมีกับประชากรปลาแซลมอนได้

เมื่อหมีจับแซลมอนกิน ซากปลาที่มันทิ้งไว้จะไปสู่ส่วนอื่นๆของโซ่อาหารในป่าบริเวณนั้นต่อๆไป การเปลี่ยนปลงแซลมอนที่มนุษย์นำออกจากโซ่อาหารตามธรรมชาติ จะส่งผลต่อประชากรหมี ซึ่งตรวจวัดง่ายกว่า และจะนำไปใช้คำนวณผลกระทบต่อระบบนิเวศอื่นๆได้ต่อไป

โมเดลนี้สามารถใช้ในการบริหารจัดการสมดุลระหว่างระบบนิเวศกับการประมงแซลมอนได้ รวมถึงการอนุรักษ์ได้อีกด้วย

ที่มา: PLoS Biology: Using Grizzly Bears to Assess Harvest-Ecosystem Tradeoffs in Salmon Fisheries.