บทที่ 5 ความหลากหลาย

โครงการ BRT เปลี่ยนแนวทางการให้ทุน

โครงการ BRT หรือ Biodiversity Research and Training program ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 นั้นก็นับเป็นเวลา 15 ปีกว่าแล้ว ได้ดำเนินงานสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านความ หลากหลายทาง ชีวภาพในประเทศไทยมาโดยตลอด บัดนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยภายใต้โปรแกรมทรัพยากร ชีวภาพ ภายใต้คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส สวทช.

แบบสำรวจผลกระทบสืบเนื่องจากการรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ภายใต้โครงการ BRT ถูกส่งมาให้กับผู้วิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของโครงการตลอดเวลาที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากข้อมูลทั่วไปแล้ว ยังได้เน้นถึงด้าน output และ outcome ของโครงการในด้านต่างๆ เช่น

  • มีส่วนทำให้งานวิจัยของท่านก้าวหน้า
  • ความเหมาะสมของงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
  • จากการสนับสนุนงานทุนวิจัย ก่อให้เกิดงานวิจัยต่อยอด
  • การมีส่วนทำให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้น
  • การมีส่วนทำให้สิ่งแวดล้อมประเทศดีขึ้น
  • การมีส่วนทำให้สังคมของประเทศดีขึ้น
  • การมีส่วนส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานงานวิจัยของประเทศ
  • การมีส่วนส่งเสริมเครือค่ายงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
  • การมีส่วนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยของประเทศ
สุดท้ายแล้วก็ถามว่าท่านเห็นว่าควรสนับสนุนให้มีพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยของโครงการ BRT ต่อหรือไม่ พร้อมช่องว่างให้เขียนข้อเสนอแนะอื่นๆ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Advertisements