บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

โลกร้อนกับขนาดปลาทะเล

รายงานในวารสาร Nature Climate Change แสดงให้เห็นว่าปัญหาภาวะโลกร้อน (global warming) อาจทำให้ปลาในทะเลมีขนาดเล็กลง
นักวิทยาศาสตร์ใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ในการจำลองสถานการณ์ และคาดว่าปลาทะเลจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ซึ่งเมื่ออุณหภูมิน้ำสูงขึ้น จะทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำมีน้อยลง และจะทำให้เกิดการปรับตัวของปลาโดยจะมีขนาดเล็กลง
สมัยก่อนที่โลกมีปริมาณออกซิเจนมากกว่านี้ในบรรยากาศ สัตว์ที่อาศัยพลังงานจากการหายใจเคยตัวใหญ่กว่านี้เพราะสามารถสร้างพลังงานได้มากนั่นเอง

ที่มา: Shrinking of fishes exacerbates impacts of global ocean changes on marine ecosystems