บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

Ig Nobel 2014

Slippery banana study wins Ig Nobel http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-29253796

Advertisements
บทที่ 2 เซลล์, บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ในพืช, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

โครงงานชีววิทยาที่ได้รับรางวัลจากงานวทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 8

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท.เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 8 ในปีนี้จัดตรงกับวันที่ 22-23 มีนาคม 2556 ที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค นางนา มีการประกวดโปสเตอร์วิชาการในสี่สาขาวิชาได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์/ธรณีศาสตร์ และคณิตศาสตร์

STT4Youths_Biology_Poster_20130322

โดยโครงงานสาขาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลต่างๆมีดังต่อไปนี้

 • รางวัลที่ 1 ได้แก่โครงงานเรื่องการแยกเชื้อ Bifidobacterium sp. ที่ผลิตสารยับยั้งการเจริญของเชื้อ Clostridium difficile โดยนางสาวภัทร์วดี มายูร (ม.มหิดล)
 • รางวัลที่ 2 ได้แก่โครงงานเรื่องการวิเคราะห์และจัดจำแนกสาหร่ายชนิดใหม่ที่แยกได้จากขี้แดดนาเกลือ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายอัชฌาวุฒิ เจนอนุศาสตร์ (ม.มหิดล)
 • รางวัลที่ 3 ได้แก่โครงงานเรื่องชีววิทยารังของแมลงภู่ชนิด Xylocopa nasalis ในประเทศไทย โดยวัชรพงษ์ หาส์จำรัสศิลป์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยอีก 8 รางวัล (10% ของโปสเตอร์ทั้งหมดในสาขาชีววิทยา) ได้แก่

 • เมทิเลชั่นและการแสดงออกของยีน NR3C1 ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของไทย โดยมัชฒิมา นันทรัตน์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมของโพรลีนในใบอ้อยป่าที่ได้รับความเครียดแล้ง โดยภัทราลักษณ์ ส่งเสริม (ม.ขอนแก่น)
 • การผลิตรีคอมบิแนนท์เซโครพินเอและเซโครพินบีในไซแอโนแบคทีเรีย โดยอภิเดช รักเป็นไทย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • กลไกระดับเซลล์สำหรับการทนทานต่อความเครียดระหว่างกระบวนการหมักของยีสต์ทนร้อน โดยยศินทร์ กิติจันทโรภาส (ม.มหิดล)
 • การพัฒนากระบวนการสกัด DHA จาก Aurantiochytrium sp. สายพันธุ์ B072 โดยนลิน วชิรภูษิตานันท์ (ม.มหิดล)
 • โครงสร้างภายในเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณ MDA บ่งชี้ความเครียดจากอนุมูลอิสระ โดยศิริพรรณ สุขขัง (ม.เกษตรศาสตร์)
 • การศึกษากายวิภาคของใบในพืชวงศ์ปาล์มบางชนิด โดยปณนัญ สมใจอ้าย (ม.เชียงใหม่)
 • Turn Alternation in Palaemon paucidens โดยโมโตกิ อามายา, ทาเคโต้ โอคุ และเค็นตะ ซาโตะ (โรงเรียนมัธยมปลายเซเซ่ ประเทศญี่ปุ่น)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

บทที่ 2 เซลล์, บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

โครงงานชนะเลิศวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ICYS 2012

หลังจากมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการจากเว็บไซต์ของผู้จัดงานประชุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (ICYS 2012) ทำให้เห็นว่าโครงงานเรื่องไหนบ้างที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละสาขาวิชา หลังจากที่ทราบเพียงว่านักเรียนไทยที่ไปร่วมงานนี้นั้นได้รับเหรียญทองแดงกลับมาสามคน

รางวัลชนะเลิศในสาขานิเวศวิทยาเป็นผลงานของนักเรียนจากประเทศโครเอเซียที่ใช้ปลาในแม่น้ำในการศึกษามลภาวะของแม่น้ำ เปรียบเทียบในส่วนต้นน้ำกับปลายน้ำ โดยที่ระหว่างกลางมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำในแม่น้ำในกิจการของตน ด้วยการเลือกวัดเอนไซม์ในตับที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อโลหะหนักในน้ำ

ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพมีผลงานจากนักเรียนสามคนจากสามประเทศที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ซึ่งเป็นห้องเดียวกับที่นักเรียนไทยได้รับเหรียญทองแดงมาทั้งสามคน) โดยสองโครงงานแรกเป็นของคนเอเซีย ที่คนหนึ่งเป็นนักเรียนจากเกาหลี ใช้การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ในการศึกษาโครงสร้างของอาร์เอ็นเอ และใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ โครงงานอีกเรื่องหนึ่งเป็นของนักเรียนอินโดนีเซียที่ศึกษาว่าเมือกจากปลาใช้เป็นสารต้านจุลชีพได้หรือไม่ ส่วนนักเรียนอีกคนหนึ่งที่ได้รับรางวัลชนะเลินเช่นกันมาจากประเทศเจ้าภาพ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการรักษาโรคไขสันหนังเสื่อมแบบ Duchenne muscular dystrophy

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองดูข้อมูลจากลิงก์ที่ให้ไว้นี้ครับ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

บทที่ 2 เซลล์, บทที่ 3 พันธุศาสตร์

โครงงานชีววิทยาแบบโปสเตอร์ที่ได้รางวัลจากงานวทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7

มาดูโครงงานที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยมจากงานวทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 กันบ้าง

โปสเตอร์

อันดับที่ 1 เป็นผลงานของนางสาวปิยมาศ เพชรเจริญ ที่ทดลองดูว่าหากเลี้ยงแบคทีเรียที่ดื้อยาอย่าง Stapphylococcus aureus ในอาหารปกติที่ไม่มียาแล้วมันจะกลายพันธุ์แบบผันกลับเอง (spontaneous reversal) ได้หรือไม่อย่างไร และจากการทดลองก็พบว่ามันวิวัฒนาการกลับมาเป็นแบคทีเรียไม่ดื้อยาก็ได้เหมือนกัน โดยพบว่ากระบวนการผันกลับนั้นอาจเกิดจากการหายไปของนิวคลีโอไทด์บางตัว และในบางกรณีก็นำไปสู่การเปลี่ยนกรอบการถอดรหัส (frameshift) ก็ได้เช่นกัน

อันดับที่ 2 เป็นผลงานของนางสาวใจทิพย์ ทิพณีย์ ที่ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนที่พบในไวรัสชื่อไซโตเมกาโลไวรัสของมนุษย์ (human cytomegalovirus) จากปัสสาวะเด็กบ้านเด็กอ่อนพญาไทที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ ซึ่งแทนที่จะพบการกลายที่เคยมีการรายงานไว้ก่อนกลับพบการกลายในลักษณะอื่นแทน ซึ่งจะสามารถนำไปศึกษาความเกี่ยวข้องต่อการดื้อยาหรือใช้เป็นเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์ของไวรัสได้ต่อไปด้วย

อันดับที่ 3 เป็นผลงานของนางสาวปวีณา สุขสอาดที่เก็บเอาดินจากนาเกลือมาเพาะเลี้ยงหาแอคติโมไมสีท และนำแอคติโนมัยสีทที่พบมาตรวจสอบการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเช่นการยับยั้งรา และตรวจสอบว่าสร้างเอนไซม์เช่น L-asparaginase ได้หรือไม่ โดยในบรรดาตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดนั้นน่าจะเป็น Steptomyces viridochromogenes เมื่อมันมีลำดับนิวคลีโอไทด์ของ 16S rDNA เหมือนกับข้อมูลในฐานข้อมูลถึง 99.42%

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: