บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

จับปลาใหญ่วันนี้กระทบยีนพูลในวันหน้า

Big fish catches ‘mean smaller fish’ http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-21813736