บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ไขปริศนาด้วยตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์

Irish potato famine pest identified http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-22596561

การระบาดของเชื้ออะไรที่ทำให้เกิดภาวะอดอยากครั้งใหญ่ในไอร์แลนด์เมื่อครั้งอดีต สามารถติดตามหาต้นตอได้จากการวิเคราะห์หาดีเอ็นเอเก่าแก่จากตัวอย่างมันฝรั่งที่ถูกเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในที่นี้

บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

อาวุธโบราณเป็นกุญแจไขปริศนาความหลากหลาย

Artefacts clues of sharks’ absence http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-22005634

บทที่ 4 วิวัฒนาการ

ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หรือ Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (องค์กรมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางด้านมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษาศาสตร์ เพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลทาด้านมานุษยวิทยาบริการแก่นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป

เว็บไซต์: http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/

ในการนี้จะมีการเก็บข้อมูลของ “เส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์” หรือ Bio-Geo Path (ที่ผมเป็นผู้ประสานงานดูแลอยู่) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเก็บข้อมูลและนำเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูลดังกล่าว

บทที่ 5 ความหลากหลาย

มดสามมิติ

ข่าวเรื่อง Ants in 3D: project begins to image every known species นำไปสู่เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับความพยายามที่จะถ่ายภาพมดด้วยเทคนิคที่ได้ภาพที่ชัดและละเอียดมากๆของมดทุกชนิดที่ AntWeb.org

นักวิทยาศาสตร์ต้องการที่จะถ่ายภาพด้วยเทคนิคแบบนี้ให้ได้ปีละ 10,000 ตัว โดยได้คาดว่ามีมดที่นักวิทยาศาสตร์มีตัวอย่างและตั้งชื่อดังที่ศึกษากันไว้แล้วอยู่ที่ 15,000 ชนิด แต่เชื่อว่าน่าจะมีมดถึง 30,000 ชนิดบนโลกใบนี้

ในการตั้งชื่อให้กับมดแต่ละชนิด จะต้องมีมดตัวที่เป็นตัวอย่างต้นแบบ (type specimen) ซึ่งพิพิธภัณฑ์ในบางที่จะมีตัวอย่างต้นแบบกว่า 6,000 ชนิด ซึ่งจะเป็นเป้าหมายในการตามถ่ายภาพมดให้ครบทุกชนิดทั่วโลก แบ่งตามเพศ ชนชั้น (caste) และให้ทุกคนเข้าชมได้ผ่านอินเตอร์เน็ต

บทที่ 4 วิวัฒนาการ

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง “เส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์” หรือ Bio-Geo Path ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร

ที่มา: พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง:: มหาวิทยาลัยมหิดล — ปัญญาของแผ่นดิน —.

bio-geo_path_2016
MUSC Bio-Geo Path
บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 5 ความหลากหลาย, เกี่ยวกับเรา

บนเส้นทางศึกษาชีววิทยาธรณีศาสตร์

บนเส้นทางศึกษาชีววิทยาธรณีศาสตร์. ศึกษาชีววิทยา และธรณีศาสตร์ ย้อนอดีตสู่กำเนิดโลกและสิ่งมีชีวิต บนเส้นทางศึกษาจำลองโลกและสิ่งมีชีวิตในอดีต ให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หรือในสภาพที่เราเรียกว่าสวนวิทยาศาสตร์ (Science Garden)

ที่มา: คลังความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Scimath.org