บทที่ 1 สารเคมีแห่งชีวิต

ทดลองกับน้ำ

Advertisements
บทที่ 2 เซลล์, บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ในพืช, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ “ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Balance_2008

เนื้อหาตามสารบัญ

บทที่ 1 อยู่ดีมีสุข

1.1 เซลล์และองค์ประกอบสำคัญของเซลล์

1.2 การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

1.2.1 การแพร่

1.2.2 การออสโมซิส

1.2.3 การแพร่แบบฟาซิลิเทต

1.2.4 การลำเลียงสารโดยใช้พลังงาน

1.2.5 การลำเลียงสารขนาดใหญ่

1.3 กลไกการรักษาดุลยภาพ

1.3.1 การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช

1.3.2 การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

1.3.3 การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในสัตว์ต่างๆ

1.3.4 การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในร่างกายคน

1.3.5 การรักษาดุลยภาพของกรด-เบส ในร่างกายคน

1.3.6 การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย

บทที่ 2 อยู่อย่างปลอดภัย

2.1 การป้องกันและกำจัดเชื้อโรคของร่างกาย

2.1.1 ด่านแรก : ผิวหนัง

2.1.2 ด่านที่สอง : แนวป้องกันโดยทั่วไป

2.1.3 ด่านที่สาม : ระบบภูมิคุ้มกัน

2.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย

2.3 ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 4 วิวัฒนาการ

หลักฐานการมีน้ำอยู่บนดาวอังคาร

ยานอยากรู้อยากเห็น “Curiosity” สำรวจพบหลักฐานการมีอยู่ของลำธารบนดาวอังคาร จากข่าวรายงานพร้อมภาพถ่ายชัดเจนว่าน่าจะมีการไหลของน้ำอยู่บนดาวอังคารจริง การมีก้อนกรวดมนๆ คล้ายกับที่หินบนโลกถูกทำให้กลิ้งไปตามกระแสน้ำเกิดเป็นหินกรวดก้อนกลมมน

ที่มา: BBC News – Curiosity Mars rover beams images of ancient streambed.

บทที่ 8 นิเวศวิทยา

การทำเหมืองจากน้ำทะเล

เดเมียน เพ ลิน นำเสนอเรื่องการสกัดแร่ธาตุจากน้ำทะเล ซึ่งมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเป็นแหล่งน้ำจืดสำหรับประเทศที่อาจล้อมรอบด้วยน้ำทะเล แต่ไม่มีแหล่งน้ำจืดสำหรับอุปโภคบริโภคด้วยเทคนิครีเวิร์สออสโอซิส (reverse osmosis)

บทที่ 1 สารเคมีแห่งชีวิต

น้ำบนโลกมาจากไหน

น้ำ (water) เป็นสารเคมีแห่งชีวิต นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าที่ใดมีน้ำ ที่นั่นน่าจะมีชีวิต และเมื่อศึกษาดาวเคราะห์ต่างๆ การหาว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นมีน้ำอยู่หรือไม่จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ

โลกมีน้ำส่วนใหญ่อยู่ในสถานะของเหลว (liquid) ทั้งนี้เพราะอุณหภูมิของโลกเหมาะสม และน้ำเองก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นของเหลวในช่วยอุณหภูมิที่กว้างมากเช่นกัน

เราทราบว่าโลกปกคลุมด้วยน้ำถึง 2/3 ของผิวโลก แต่น้ำบนโลกในตอนแรกมาจากไหน?

นักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าน้ำบนโลกอาจจะมาจากนอกโลก เช่นจากอุกกาบาตก็ได้ แต่จะพิสูจน์อย่างไร? ทำให้ไม่ค่อยมีใครคิดว่าน้ำบนโลกมีที่มาจากนอกโลก

การวิเคราะห์น้ำด้วยกล้องจากยาน Herschel ดังผลที่รายงานในวารสาร Nature แสดงให้เห็นว่าดาวหางที่ศึกษาอย่างเช่น Hartley 2 มีน้ำแบบเดียวกับที่มหาสมุทรของโลกมี ทำให้แนวคิดที่ว่าน้ำบนโลกอาจจมาจากดาวหางนอกโลกจึงเป็นไปได้ขึ้นมามากขึ้น

การวิเคราะห์หาดิวเทอเรียม (deuterium) ซึ่งเป็น้ำที่มีไฮโดรเจนไอโซโทปแบบหายากอยู่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบน้ำที่พบตามที่ต่างๆได้ และในขณะที่วัตถุท้องฟ้าหลายอย่างมีสัดส่วนของไฮโดรเจนแบบปกติกับดิวเทอเรียนแตกต่างจากน้ำในมหาสมุทรบนโลกเรา ดาวหางอย่าง Hartley 2 กลับมีสัดส่วนเดียวกับน้ำในมหาสมุทรบนโลก

ที่มา: BBC News – Comet’s water ‘like that of Earth’s oceans’.