บทที่ 5 ความหลากหลาย

โครงการ BRT เปลี่ยนแนวทางการให้ทุน

โครงการ BRT หรือ Biodiversity Research and Training program ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 นั้นก็นับเป็นเวลา 15 ปีกว่าแล้ว ได้ดำเนินงานสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านความ หลากหลายทาง ชีวภาพในประเทศไทยมาโดยตลอด บัดนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยภายใต้โปรแกรมทรัพยากร ชีวภาพ ภายใต้คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส สวทช.

แบบสำรวจผลกระทบสืบเนื่องจากการรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ภายใต้โครงการ BRT ถูกส่งมาให้กับผู้วิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของโครงการตลอดเวลาที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากข้อมูลทั่วไปแล้ว ยังได้เน้นถึงด้าน output และ outcome ของโครงการในด้านต่างๆ เช่น

 • มีส่วนทำให้งานวิจัยของท่านก้าวหน้า
 • ความเหมาะสมของงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
 • จากการสนับสนุนงานทุนวิจัย ก่อให้เกิดงานวิจัยต่อยอด
 • การมีส่วนทำให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้น
 • การมีส่วนทำให้สิ่งแวดล้อมประเทศดีขึ้น
 • การมีส่วนทำให้สังคมของประเทศดีขึ้น
 • การมีส่วนส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานงานวิจัยของประเทศ
 • การมีส่วนส่งเสริมเครือค่ายงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
 • การมีส่วนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยของประเทศ
สุดท้ายแล้วก็ถามว่าท่านเห็นว่าควรสนับสนุนให้มีพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยของโครงการ BRT ต่อหรือไม่ พร้อมช่องว่างให้เขียนข้อเสนอแนะอื่นๆ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Advertisements
บทที่ 5 ความหลากหลาย

แนวทางวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ

สำนักความหลากหลายทางชีวภาพเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างแนวทางการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานของประเทศต่อไป

แสดงความคิดเห็นได้ทาง

 • อีเมล์ nbc@onep.go.th
 • ทางโทรศัพท์ 02-265-6564
 • ทางโทรสาร 02-265-6638
 • ทางจดหมายที่ สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 (วงเล็บมุมซองว่า “แนวทางวิจัยฯ”)

ดาวน์โหลดร่างแนวทางการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพได้ที่ http://www.onep.go.th/images/stories/file/pdf2011sep15.pdf

บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ไม่มีอะไรจะมาทดแทนป่าไม้ตามธรรมชาติได้

นักวิจัยนำเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบในวารสาร Nature ว่าหากต้องการจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ เราต้องรักษาป่าตามธรรมชาติไว้ให้ได้ เพราะไม่มีอะไรจะมาทดแทนป่าไม้เหล่านี้ที่ต้องใช้เวลาหลายร้อยหลายพันปีในการพัฒนาขึ้นมา ทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในแง่ของบริการเชิงนิเวศที่เราได้รับ

ไม่ต้องพูดอะไรกันมากอยู่แล้ว จงทำ

ที่มา: BBC News – ‘No substitute’ for virgin forest.