บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

สแกนสมองอ่านความฝัน

Brain scans can ‘read our dreams’ http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-22031074

Advertisements
บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

การฝันช่วยเยี่ยวยาความบอบช้ำทางจิตใจ

Sleeping_200px_2011งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Current Biology แสดงให้เห็นว่าการฝันของคนเรา ช่วยให้สมองเราจัดการกับประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความบอบช้ำทางจิตใจได้

ในการทดลองนี้ นักวิทยาศาสตร์ให้อาสาสมัครดูภาพที่เหนี่ยวนำให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดความบอบช้ำทางจิตใจ

อาสาสมัครครึ่งหนึ่งจะได้นอน ก่อนที่จะนำไปสแกนสมองเพื่อดูการไหลเวียนของเลือด เพื่อที่จะได้ทราบว่าสมองส่วนไหนทำงานมากขึ้นเมื่อได้ดูภาพอีกรอบหนึ่ง แต่อาสาสมัครอีกครึ่งหนึ่งจะไม่ได้นอนก่อนที่จะดูภาพ

ผลการสแกนด้วยเครื่อง MRI แสดงให้เห็นว่าคนที่ได้นอนจะมีการทำงานของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์น้อยลง แต่การทำงานส่วนเหตุผลมากขึ้น แต่กลุ่มที่ไม่ได้นอนจะมีการทำงานของสมองส่วนของอารมณ์มากขึ้น

นักวิทยาศาสตร์สรุปว่าการนอนและฝัน จะเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมอง ซึ่งส่งผลต่อการจัดการความจำของสมอง และเมื่อเราตื่นขึ้นมา เราจะรู้สึกว่าเราจะสามารถรับสิ่งที่จะก่อให้เกิดความบอบช้ำทางจิตใจเช่นนั้นได้ดีขึ้น

ที่มา: Dreaming ‘eases painful memories’