บทที่ 8 นิเวศวิทยา

สอนผึ้งทำภาระกิจเพื่อกินน้ำหวาน

sketch46739191.pngที่มา: https://www.facebook.com/LADbible/videos/3118384968208672/

เป็นวิดีโอการทดลองใช้ผึ้งปลอมสอนผึ้งจริงให้รู้จักการกลิ้งลูกบอลเล็ก ๆ ไปในที่ที่กำหนดให้ เพื่อที่จะได้รางวัลเป็นน้ำหวานตอบแทน และผึ้งจริงก็สามารถสอนผึ้งตัวอื่นให้ทำตามได้ด้วย

เกี่ยวกับเรา

ระดับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

Revised_Bloom_Model_2009

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 4 วิวัฒนาการ

การจัดหมวดหมู่ระดับการเรียนรู้แบบใหม่

การจัดหมวดหมู่ระดับการเรียนรู้ของ Benjamin Bloom ที่เสนอในปีค.ศ. 1956 ได้รับการปรับปรุงมาเป็นแบบใหม่โดยนักวิชาการหลายท่าน

 • จำได้ (remembering) นักเรียนระลึกหรือจำข้อมูลได้หรือไม่
  • define, duplicate, list, memorize, recall, repeat, reproduce state
 • เข้าใจ (understanding) นักเรียนอธิบายแนวคิดหรือหลักการได้
  • classify, describe, discuss, explain, identify, locate, recognize, report, select, translate, paraphrase
 • ประยุกต์ (applying) นักเรียนใช้ข้อมูลที่มีกับโจทย์ใหม่ได้
  • choose, demonstrate, dramatize, employ, illustrate, interpret, operate, schedule, sketch, solve, use, write.
 • วิเคราะห์ (analyzing) นักเรียนจำแนกความแตกต่างของหัวข้อต่างๆได้
  • appraise, compare, contrast, criticize, differentiate, discriminate, distinguish, examine, experiment, question, test
 • ประเมินค่า (evaluating) นักเรียนจุดยืนหรือตัดสินใจได้
  • appraise, argue, defend, judge, select, support, value, evaluate
 • สร้างสรรค์ (creating) นักเรียนสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมุมมองใหม่ขึ้นมาได้
  • assemble, construct, create, design, develop, formulate, write.

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Bloom’s Taxonomy.