Uncategorized

การแก้ปัญหาประชากรปลาทูน่า

Bluefin_Tuna_200px_2011องค์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจับปลาทูน่าเพื่อการค้า เคยแสดงให้เห็นว่าจำนวนปลาที่ได้รับรายงานจากชาวประมงนั้นน้อยกว่าความเป็นจริงอยู่มาก และเมื่อทำการวิเคราะห์ดูทำให้เห็นว่าเกินปริมาณที่อนุญาตให้จับเพื่อการบริหารประชากรปลาอย่างยั่งยืน

การละเมิดจะนำไปสู่การลดลงของประชากรปลาทูน่า และส่งผลให้ประชากรไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้ต่อไปในอนาคต

การประชุมล่าสุดจะนำไปสู่การควบคุมการจับปลาทูน่าที่ดีขึ้น โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการจับปลาเพื่อนำมาขุนก่อนขายไปนั้นยังไม่ถูกรวมมาในการควบคุมครั้งนี้

ประชากรปลาฉลามบางชนิด และการใช้อุปกรณ์อื่นๆ ก็จะถูกควบคุมด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: