บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ในพืช

ระบบสังเคราะห์แสงเทียม

Advertisements
บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ในพืช

การกรองเสียงรบกวนของสมอง

http://www.bbc.com/news/science-environment-38381915

บทที่ 2 เซลล์, บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ในพืช, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ “ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Balance_2008

เนื้อหาตามสารบัญ

บทที่ 1 อยู่ดีมีสุข

1.1 เซลล์และองค์ประกอบสำคัญของเซลล์

1.2 การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

1.2.1 การแพร่

1.2.2 การออสโมซิส

1.2.3 การแพร่แบบฟาซิลิเทต

1.2.4 การลำเลียงสารโดยใช้พลังงาน

1.2.5 การลำเลียงสารขนาดใหญ่

1.3 กลไกการรักษาดุลยภาพ

1.3.1 การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช

1.3.2 การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

1.3.3 การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในสัตว์ต่างๆ

1.3.4 การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในร่างกายคน

1.3.5 การรักษาดุลยภาพของกรด-เบส ในร่างกายคน

1.3.6 การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย

บทที่ 2 อยู่อย่างปลอดภัย

2.1 การป้องกันและกำจัดเชื้อโรคของร่างกาย

2.1.1 ด่านแรก : ผิวหนัง

2.1.2 ด่านที่สอง : แนวป้องกันโดยทั่วไป

2.1.3 ด่านที่สาม : ระบบภูมิคุ้มกัน

2.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย

2.3 ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ในพืช

รากกู้โลก

รายการ DeScience ช่อง Mahidol Channel ตอน รากกู้โลก (ตอนที่ 1)

รายการ DeScience ช่อง Mahidol Channel ตอน รากกู้โลก (ตอนที่ 2)

รายการ DeScience ช่อง Mahidol Channel ตอน รากกู้โลก (ตอนที่ 3)

Also available: http://biology.sc.mahidol.ac.th/?p=133

บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ในพืช, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

กลิ่นหนังสือเก่า

image

หนังสือใหม่และหนังสือเก่ามีกลิ่นเฉพาะของมันไปตามวัสดุสารเคมีที่ใช้ในการทำหนังสือ กลิ่นของกาวที่ใช้เชื่อมสันหนังสือเป็นกลิ่นหนังสือใหม่ที่เราคุ้นเคยกัน ในขณะที่กลิ่นของหนังสือเก่ามาจากการสลายตัวของวัสดุที่ใช้ทำหนังสือที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา จึงทำให้กลิ่นของหนังสือใหม่และหนังสือเก่าแตกต่างกัน สภาพแวดล้อมของการเก็บหนังสือก็มีผลต่อกลิ่นของหนังสือ เช่นกลิ่นของราที่ทำให้เหม็นอับ

บทที่ 1 สารเคมีแห่งชีวิต, บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ในพืช

คณิตศาสตร์ในพืช

Division_Plant_2013การศึกษาเรื่องการใช้แป้งที่สะสมไว้ในเวลากลางคืนของพืชด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพืชคงมีการคำนวณเกิดขึ้น โดยใช้สารเคมีแทนตัวเลข โดยเมื่อถึงเากลางคืน พืชต้องหาทางเฉลี่ยแป้งที่สุสมไว้ให้พอกับเาก่อนจะสังเคราะห์แสงได้ใหม่ในตอนเช้า นักวิจัยเชื่อว่าตัวแปรจำนวนแป้งที่มีอยู่ (s) ที่พืชสามารถวัดได้ถูกหารด้วยเวลา (t) ที่พืชทราบได้ว่ากลางคืนน่าจะยาวนานเท่าใดจากโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาชีวภาพของมัน ที่มน: Plants ‘do maths’, scientists say http://www.bbc.co.uk/news/health-22991838 นอกจากพืชแล้วสัตว์ก็คงมีวิธีคำนวณอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในตัวมันได้เช่นกัน