บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 4 วิวัฒนาการ

ตัดต่อยีนทำยุงให้สูญพันธุ์

https://www.newscientist.com/article/2180458-evolution-defying-dna-makes-mosquitoes-infertile-by-changing-their-sex/?utm_medium=SOC&utm_source=Facebook#Echobox=1537890799

บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 5 ความหลากหลาย

เสือดำตัวสุดท้าย?

เป็นข่าวกำลังดังในขณะนี้ แต่เสือดำในข่าวจะเป็นเสือดำตัวสุดท้ายหรือไม่?

สรุปว่าเสือดำในข่าวคงไม่ใช่ตัวสุดท้าย เพราะแท้จริงแล้วมันคือเสือดาวที่มีลักษณะพันธุกรรมที่ทำให้มีภาวะดำ (melanism) และทำให้เห็นมันเป็นสีดำแทนที่จะเป็นขนสีเหลืองแบบเสือดาว

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

แก้ไขยีนในเอ็มบริโอ

โลกอนาคตแห่งการรักษาโรค อาจเริ่มต้นที่เอ็มบริโอ เมื่อนักวิทยาศาสตร์ทดลองแก้ไขยีนที่มีปัญหาได้ แต่ในตอนนี้ยังไม่ได้นำเอ็มบริโอนั้นไปถ่ายฝากเพื่อให้เติบโตแต่อย่างใด

ที่มา http://www.bbc.com/news/health-41386849

บทที่ 3 พันธุศาสตร์

ใช้ยีนบำบัดรักษาโรคซิกเคิลเซลล์

การใช้ยีนบำบัด (gene therapy) รักษาโรค Sickle Cell Anemia อ่านต่อ: http://www.bbc.com/news/health-39142971 และ http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1609677

Doctor_200px_2012

บทที่ 3 พันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์บูรณาการ

การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 ‘Integrative Genetics: From Discovery to Innovation ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

“พันธุศาสตร์บูรณาการ จากการค้นพบ สู่นวัตกรรม”

National Genetics Confere3nce 2017

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

ยีนหัวใจวายเฉียบพลัน

heart_2017ข่าวการอำลาวงการของนักกีฬาคริกเก็ตอายุเพียง 26 ปีแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของชีวิต ในกรณีนี้นักกีฬาพบว่าอัตราการเต้นของหัวใจตนเองพุ่งขึ้นสูงกว่า 250 ครั้งต่อนาที ซึ่งหากเทียบกับคนปกติแล้วจะอยู่ที่ 60-100 ครั้งต่อนาทีในเวลาที่พักอยู่ (ขึ้นกับความแข็งแรงของร่างกาย) โรคที่นักกีฬาคนนี้เป็น arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy เกิดจากยีนผิดปกติ ที่มา: http://www.bbc.com/news/uk-politics-38809532

 

บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ “พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

Non-science-major_genetics_and_environment_2008

เนื้อหาตามสารบัญ

บทที่ 1 พันธุกรรม

1.1 ลักษณะพันธุกรรม

1.2 โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม

1.2.1 การแบ่งเซลล์

1.2.2 สารพันธุกรรม

1.2.3 ยีนและการควบคุมลักษณะพันธุกรรม

1.3 การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม

1.3.1 พันธุกรรมของหมู่เลือด ABO

1.3.2 ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนบนโครโมโซมเพศ

1.4 วิวัฒนาการ

1.4.1 การแปรผันทางพันธุกรรม

1.4.2 การคัดเลือกตามธรรมชาติ

1.4.3 การปรับปรุงพันธุ์โดยมนุษย์

1.5 เทคโนโลยีชีวภาพ

1.5.1 พันธุวิศวกรรม

1.5.2 การโคลน

1.5.3 การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

บทที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

2.1 ระบบนิเวศ

2.1.1 ชีวนิเวศระดับโลก

2.1.2 ชีวนิเวศระดับท้องถิ่น

2.2 ความสัมพันะ์ขององค์ประกอบในระบบนิเวศ

2.3 วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ

2.4 การเปลี่ยนแปลงแทนที่

2.5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.5.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

2.5.2 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ

2.5.3 มลภาวะ

บทที่ 3 ความหลากหลายทางชีวภาพ

3.1 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

3.2 ความหลากหลายของสปีชีส์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2 เซลล์, บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 5 ความหลากหลาย

อ่านหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์

Science_ebooks_2015

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง