บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ “พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

Non-science-major_genetics_and_environment_2008

เนื้อหาตามสารบัญ

บทที่ 1 พันธุกรรม

1.1 ลักษณะพันธุกรรม

1.2 โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม

1.2.1 การแบ่งเซลล์

1.2.2 สารพันธุกรรม

1.2.3 ยีนและการควบคุมลักษณะพันธุกรรม

1.3 การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม

1.3.1 พันธุกรรมของหมู่เลือด ABO

1.3.2 ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนบนโครโมโซมเพศ

1.4 วิวัฒนาการ

1.4.1 การแปรผันทางพันธุกรรม

1.4.2 การคัดเลือกตามธรรมชาติ

1.4.3 การปรับปรุงพันธุ์โดยมนุษย์

1.5 เทคโนโลยีชีวภาพ

1.5.1 พันธุวิศวกรรม

1.5.2 การโคลน

1.5.3 การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

บทที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

2.1 ระบบนิเวศ

2.1.1 ชีวนิเวศระดับโลก

2.1.2 ชีวนิเวศระดับท้องถิ่น

2.2 ความสัมพันะ์ขององค์ประกอบในระบบนิเวศ

2.3 วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ

2.4 การเปลี่ยนแปลงแทนที่

2.5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.5.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

2.5.2 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ

2.5.3 มลภาวะ

บทที่ 3 ความหลากหลายทางชีวภาพ

3.1 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

3.2 ความหลากหลายของสปีชีส์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s