บทที่ 8 นิเวศวิทยา

วิสัยสามารถที่รองรับได้

วิสัยสามารถที่รองรับได้ (carrying capacity) อธิบายการเพิ่มของประชากรตามทรัพยากร (logistic growth) ที่เป็นรูปตัว S ได้ และเราก็สามารถที่จะนำความรู้ในเรื่องนี้มาใช้ได้เช่นกัน

  • ประชากรของสิ่งมีชีวิตที่เป็นอาหาร
    • เช่นปลา หากจับมากินพอที่จะให้ประชากรอยู่ในระยะที่ประชากรเพิ่มแบบเลขชี้กำลัง (exponential growth phase) จะยั่งยืนกว่าที่จะจับจนประชากรอยู่ในระดับที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ (lag phase) เพราะประชากรมีขนาดเล็กเกินไป
  • การควบคุมประชากรของศัตรูพืช
    • หากเรามุ่งที่จะลดจำนวนศัตรูพืชลง เป็นไปได้มากที่จะลดขนาดประชากรลงมาที่ระยะที่มันเพิ่มขึ้นแบบชี้กำลังได้ ซึ่งไม่เป็นผลดีกับพืชผลของเรา วิธีที่ดีกว่าคือหาทางลดวิวัยสามารถที่รองรับได้ ของระบบนิเวศนั้น เช่นการปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชหลายอย่างพร้อมกัน เช่นไร่นาสวนผสม หลีกเลี่ยงการปลูกพืชเชิงเดียวนั่นเอง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

  • Mader (2012), Essential Biology