บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ในพืช

นาฬิกาชีวิตพืช

The regulation of plant growth by the circadian clock – Farré – 2012 – Plant Biology – Wiley Online Library. เป็นการรวบรวมสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์รู้เกี่ยวกับการเติบโตพัฒนาของพืชที่มีนาฬิกาชีวิตที่หมุนเป็นรอบวัน (circadian clock) ควบคุมอยู่ ดังตีพิมพ์ในวารสาร Plant Biology ดังลิงก์ที่ให้ไว้นี้

เมื่อนักชีววิทยาอยากทราบว่ากิจกรรมใดบ้างที่มีนาฬิกาชีวิตควบคุมอยู่ สามารถทดลองได้โดยศึกษาการเติบโตของพืชหรือสิ่งมีชีวิตนั้นภายใต้ภาวะแวดล้อมที่คงที่ ยกตัวอย่างเช่นอยู่ในที่สว่างคงที่ตลอดเวลา หรืออยู่ในที่มืดตลอดเวลา หากพฤติกรรมหรืออัตราต่างๆยังดำเนินไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ก็เป็นไปได้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ถูกควบคุมโดยนาฬิกาในสิ่งมีชีวิตนั้น

ในทางตรงกันข้าม หากเราพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมหรือทางสรีรวิทยาแม้ว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกนั้นคงที่ ก็เป็นไปได้ว่าสิ่งเหล่านั้นถูกควบคุมโดยนาฬิกาชีวิตของมันเอง

นักวิทยาศาสตร์พยายามหาว่าหากมีนาฬิกาควบคุมการทำงานต่างๆอยู่ แล้วนาฬิกาของมันทำงานอย่างไร?

ในภาวะปกติ นาฬิกาชีวิตมักปรับตั้งให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่นรอบของกลางวันและกลางคืนที่เรามีดวงอาทิตย์ขึ้นและตกในแต่ละวัน แต่ในภาวะที่แสงคงที่ (หรือไม่มีแสงเลย) นาฬิกาชีวิตก็ยังดำเนินอยู่ และบ่อยครั้งที่นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาจนเข้าใจถึงกลไกของนาฬิกานั้น ว่าเดินไปได้ด้วยโมเลกุลที่มันสร้างขึ้น โดยปริมาณความเข้มข้นของสารที่สังเคราะห์ที่เพิ่มขึ้นและลดลงเป็นลานนาฬิกาที่มันใช้ในการควบคุมอัตราต่างๆในตัวมันนั่นเอง

การทำให้ยีนที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไปมักถูกใช้เป็นเครื่องมือยืนยันถึงการมีอยู่ของลานนาฬิกาที่เป็นโมเลกุลเช่นโปรตีนบางชนิดในสิ่งมีชีวิต

นักวิทยาศาสตร์พบว่านอกจากแสงแล้ว ปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่นความชื้น อุณหภูมิ หรือปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ก็มีส่วนควบคุมนาฬิกาชีวิตของสิ่งมีชีวิตได้เช่นกัน และในสิ่งมีชีวิตเดียวกัน อาจมีนาฬิกาที่แตกต่างกันไปตามเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆได้อีกด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s