บทที่ 4 วิวัฒนาการ

Homo luzonensis

New Human Species Found in the Philippines

A new species of Homo from the late Pleistocene of the Philippines. Detroit et. al. Nature, 2019

โฆษณา
บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ในพืช, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

หุ่นยนต์กำจัดวัชพืช

หากไม่ต้องการใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช (weed) และหากไม่ต้องการใช้แรงงานคนในการกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอแล้วละก็ คงถึงเวลาที่ต้องพึงหุ่นยนต์กำจัดวัชพืชชื่อ “Roomba” ตัวนี้

https://www.facebook.com/watch/?v=10157550471849369

บทที่ 8 นิเวศวิทยา

มลพิษทางอากาศ 2562

มลพิษทางอากาศเริ่มต้นปี พ.ศ. 2562 อยู่ในภาวะที่ไม่เคยพบเจอกันมาก่อน โดยค่า Air Quality Index (AQI) มีค่าเกิน 100 ในหลากหลายพื้นที่ ด้วยสาเหตุหลายประการ

ข่าวปิดโรงเรียนเพราะมลพิษทางอากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง